FP7 - seventh framework programme


Evenimente rss

Aspecte financiare ale proiectelor PC7

Aspectele financiare ale proiectelor PC7 sunt stipulate în regulamentele Comisiei Europene de gestionare a fondurilor europene şi cele privind PC7, cît şi în Acordurile de finanţare încheiate dupa aprobarea proiectelor spre finanţare.

Modalităţi de plată

 • O pre-finanţare se plăteşte coordonatorului în termen de 45 de zile de la data intrării în vigoare a Acordului de finanţare în temeiul PC7 încheiat între coordonatorul proiectului şi Comisia Europeană (conform art. 6 din Acord). Coordonatorul distribuie prefinanţarea beneficiarilor care au participat la acordul de finanţare, astfel cum se menţionează în mod detaliat în cererea de propuneri aferentă proiectului.
 • Cu titlu orientativ, pentru proiecte cu mai mult de 2 perioade, pre-finanţarea ar putea fi de aprox. 160% din finanţarea medie pentru o perioadă (media = contribuţia CE totală/ numărul de perioade).
 • Comisia efectuează plăţi intermediare din contribuţia financiară comunitară corespunzătoare sumei acceptate pentru fiecare perioadă de raportare în baza declaraţiilor financiare (Form C) depuse de fiecare beneficiar al proiectului (plată = cost acceptat * rata de finanţare).
 • Valoarea totală a prefinanţării şi a plăţilor intermediare nu poate depăşi 90% din contribuţia financiară comunitară maximă stabilită la articolul 5. 10% sunt reţinute pînă la plata finală.
 • Plăţile realizate de Comisie sunt în euro.

Principii generale

 • Rambursarea costurilor eligibile
 • Co-finanţare şi non-profit
  Costuri
  Eligibile:
  • să fie actuale, economice şi necesare pentru implementarea proiectului;
  • să se supuna regulilor contabile valabile pentru fiecare participant;
  • să fi aparut în timpul derulării proiectului cu excepţia costurilor generate de întocmirea rapoartelor finale, care pot apărea fie în termen de 60 zile după terminarea proiectului sau data rezilierii, care intervine prima;
  • să fie în concordanţă cu utilizarea sistemului de contabilitate adoptat de către entitatea legală juridică respectivă şi principiului de management al entităţii juridice respective
  • se înregistrează întreaga contabilitate a proiectului în contul beneficiarului

  Ne-eligibile:

  • Taxe indirecte, inclusiv TVA sau taxe vamale. Granturile FP7 nu pot conţine TVA.
  • Dobândă datorată;
  • Provizioane pentru posibile viitoare pierderi;
  • Pierderi generate de cursul valutar;
  • Costuri declarate, produse sau rambursate prin alt proiect comunitar;
  • Beneficii din capital;
  • Datorii;
  • Cheltuieli excesive sau nechibzuite;
  • Orice cost care nu intruneste conditiile unui cost eligibil.

  Costuri directe:
  Costurile de personal sunt acceptate daca:

  • sunt conforme cu principiile de management şi practicile contabile, şi
  • nu diferă semnificativ faţă de costurile actuale de personal – în cazul în care acestea sunt identificate intr-o metodologie aprobată de catre Comisie.

  Costuri indirecte:
  Se poate utiliza regia actuala sau metoda simplificată aprobată de către Comisia Europeană.

  • Rata de 20% din costurile directe (mai puţin cheltuielile legate de subcontractare şi terţi).
  • Pentru organizaţii publice şi non-profit, unităţi de invăţământ secundar sau universitar, organizaţii de cercetare şi IMM-uri incapabile să identifice costurile indirecte reale, se pot aplica pentru o taxă fixă de 60% pentru scheme de finanţare de cercetare-dezvoltare tehnologică până la sfârşitul anului 2009 (apoi se va utiliza 40%).
  • Pentru CSA limita este de 7% din costurile directe.

  Procedura de evidenţă contabilă a uzurii mijloacelor fixe (ERA-WIDE)
  În cazul în care participanţii din Republica Moldova intenţionează să participe la formularea proiectului ERA-WIDE, la includerea costurilor de procurare a echipamentului în bugetul proiectului, sunt considerate doar costurile uzurii echipamentului pe parcursul derulării proectului în cauză. Echipamentul nu poate fi procurat în prima lună, luând în consideraţie durata necesară de 45 de zile de la lansarea proiectului până la transferarea banilor pe contul coordonatorului, inclusiv perioada adiţională pentru transferurile băneşti de procurare a echipamentului.

  Hotărîre pentru aprobarea Regulamentului privind evidenţa şi calcularea uzurii mijloacelor fixe în scopuri fiscale nr. 289 din 14.03.2001
  Catalogul mijloacelor fixe şi activelor nemateriale

  Certificare

  • Va fi furnizată pe baza unui contract procedual "Agreed Upon Procedure" (AUP)
  • Auditorul va asigura informaţii pe baza informaţiilor în concordanţă cu un format specific şi în concordanţă cu ToRs (Annex VII – Form D - to Grant Agreement).
  • AUP derivă din practici comune de audit şi corespunde standardelor de audit internaţionale.
  • Există 2 tipuri de AUP - Raport de audit privind: (1) Verificarea cheltuielilor şi (2) Verificarea sistemului.

  AUP pentru verificarea cheltuielilor = "Certificate on Financial Statement" (CFS) / "Certificare pe Situaţia Financiară"

  • Se cere când schema de finanţare ajunge la 375.000 Euro (excepţie pentru proiectul de 2 ani sau mai puţini – CFS este depus la sfârşitul proiectului)
  • Se cere pentru fiecare beneficiar, excepţie dacă este asigurată metodologia de certificare internă.

  AUP pentru verificarea sistemului = certificat asupra metodologiei (Anexa VII, Forma E)

  • Scopuri la certificare o constituie metodologia de calculare (medie) costuri de personal sau valoarea regiei;
  • Valabil pe intreaga durata PC7, are caracter voluntar si trebuie sa fie acceptat de catre Comisie;
  • Destinat in special entitatilor care au multiple participari in program;
  • Duce la disparitia obligativitatii certificatelor pentru plati intermediare;
  • Certificate simplificate pentru platile finale.

  Cine poate furniza aceste certificate?

  • Auditori calificati cf. Directivei aVIII-a a UE;
  • Specialisti independenti;
  • Organizatiile publice, institutiile de invatamant superior si organizatiile de cercetare pot opta in favoarea unui “ofiter public competent”.

  Scheme de finantare

  1. Proiecte colaborative – consortii cu participanti din diferite tari destinate dezvoltarii de noi cunostinte, tehnologii, produse, activitati demonstrative; marimea, scopul si organizarea interna a proiectelor difera in functie de domeniu si topica. 
  2. Retele de excelenta – suport pentru un Program de Activitati Comune implementat printr-un numar de organizatii de cercetare dintr-un anumit domeniu, in cadrul unei cooperari de lunga durata; implementarea acestui Program necesita o angajare a organizatiilor participante (resurse si activitati).
  3. Actiuni de coordonare si suport – suport pentru activitati destinate coordonarii si sprijinirii cercetarii (networking, acces trans-national la infrastructuri de cercetare, studii, conferinte).
  4. Proiecte individuale - suport pentru cercetarea frontaliera – proiecte derulate de echipe de cercetare nationale sau transnationale.
  5. Suport pentru instruirea si dezvoltarea carierei cercetatorilor – actiunile Marie Curie.
  6. Cercetare in beneficiul grupurilor specifice (IMM-uri) – cercetarea si dezvoltarea tehnologica este derulata de catre universitati, centre de cercetare, in folosul grupurilor specifice, in special IMM-uri sau asociatii de IMM-uri. 

  JTI (Joint Technology Initiatives) finanteaza obiective care nu pot fi atinse prin cele 6 scheme de finantare. Baza legala este art. 171 al Tratatului. JTI este o combinatie de feluri si surse de finantare: privat si public, european si national.
   

  Rate de rambursare

  Rate maxime de rambursare Activităţi de
  cercetare şi
  dezvoltare
  tehnologică (*)
  Activităţi de
  prezentare
  Alte
  activităţi
  Sistem de excelenţă 50%
  75% (**)
    100%
  Proiect de
  cooperare(****)
  50%
  75% (**)
  50% 100%
  Acţiune de coordonare şi sprijin     100% (***)

  (*) Cercetarea şi dezvoltarea tehnologică includ coordonarea ştiinţifică.
  (**) Pentru beneficiarii care sunt organisme publice non-profit, instituţii de învăţământ liceale şi universitare, organizaţii de cercetare
  şi IMM-uri
  (***) Rambursarea costurilor eligibile indirecte, în cazul acţiunilor de coordonare şi sprijin, poate fi de maxim 7% din costurile eligibile
  directe, exceptând costurile eligibile directe pentru subcontractare şi costurile pentru resurse puse la dispoziţie de către terţi care nu
  sunt folosite la sediul beneficiarului.
  (****) Inclusiv cercetarea în beneficiul grupurilor specifice (în particular IMM-uri)

  Raportare

  1. Rapoarte periodice care vor fi trimise de catre coordonator in termen de 60 de zile dupa sfarsitul perioadei:

  • trecere in revista a raportului de progres, inclusiv un raport sumar publicabil,
  • utilizarea resurselor,
  • Financial Statement (Form C)

  2. Rapoarte finale care vor fi trimise de catre coordonator in termen de 60 de zile dupa sfarsitul proiectului:

  • raport sumar publicabil, concluzii si impact socio-economic,
  • implicatii sociale si un plan de utilizare si diseminare a “foreground-ului”.

  Comisia are la dispozitie 105 zile pentru a evalua si executa plata corespunzatoare.  Comisia poate:

  • aproba
  • suspenda data limita pentru solicitarea revizuirii/completarii
  • respinge, cu justificare
  • suspenda plata.