FP7 - seventh framework programme


Raport intermediar privind energia din surse regenerabile

(28.03.2013)

Raport intermediar privind energia din surse regenerabile

Care sunt obiectivele UE privind energia din surse regenerabile?
Directiva privind energia din surse regenerabile adoptată în 2009 stabilește obiective obligatorii cu privire la energia din surse regenerabile. Aceasta se concentrează pe atingerea unei ponderi a energiei din surse regenerabile de 20 % din consumul total de energie al UE până în 2020. Fiecare stat membru trebuie să atingă obiective individuale în ceea ce privește ponderea globală a energiei din surse regenerabile în cadrul consumului energetic. Mai mult, în sectorul transporturilor, toate statele membre trebuie să atingă același obiectiv, care vizează o pondere de 10% a energiei din surse regenerabile.

Aceste obiective pot fi atinse prin creșterea ponderii energiei din surse regenerabile, inclusiv energie eoliană (atât terestră cât și offshore), energie solară (termică, fotovoltaică și concentrată), energie hidroelectrică, maremotrică, geotermală și energie obținută din biomasă (inclusiv biocarburanți și biolichide). Obiectivele privind energia din surse regenerabile sunt menite să reducă poluarea și emisiile de gaze cu efect de seră, să scadă costurile de producție pentru energia din surse regenerabile și să diversifice resursele de energie prin reducerea dependenței de petrol și de gaze.

Care este scopul raportul intermediar privind energia din surse regenerabile?
În conformitate cu cerințele de raportare care decurg din Directiva privind energia din surse regenerabile, se prezintă un raport o dată la doi ani. Scopul acestui raport este evaluarea progresului statelor membre în promovarea și utilizarea energiei din surse regenerabile în vederea realizării obiectivelor pentru 2020. În plus, acesta conține secțiuni dedicate schemei de durabilitate pentru biocarburanți și biolichide consumate în UE și impactului economic, social și asupra mediului al acestui consum.

Care este situația în UE în ceea ce privește energia din surse regenerabile?
Adoptarea cadrului de politică actual privind obiectivele obligatorii din punct de vedere juridic a avut ca rezultat o creștere puternică a ponderii energiei din surse regenerabile. Cele mai recente date Eurostat disponibile sugerează că UE și majoritatea statelor membre sunt în prezent în grafic în ceea ce privește realizarea obiectivelor pentru 2020. În 2010, cota de energie din surse regenerabile în UE a fost de 12,7 %, iar majoritatea statelor membre și-au atins deja obiectivele intermediare respective prevăzute de directivă pentru 2011/2012. În ceea ce privește criteriile de durabilitate ale UE, punerea în aplicare de către statele membre a schemei pentru biocombustibili este considerată prea lentă. În prezent, impactul potențial negativ al consumului de biocarburanți din UE nu necesită alte măsuri specifice de intervenție politică.

Își va atinge UE obiectivele pentru 2020?
Deși s-au înregistrat progrese până în 2010, există motive de îngrijorare cu privire la progresele viitoare: transpunerea directivei a fost mai lentă decât s‑ar fi dorit, printre altele ca urmare a crizei economice actuale din Europa. Întrucât traiectoria orientativă pentru îndeplinirea obiectivului final are o tendință ascendentă în timp, în realitate sunt necesare mai multe eforturi în anii următori din partea majorității statelor membre. Politicile actuale nu vor fi suficiente pentru a stimula dezvoltarea necesară a energiei din surse regenerabile în majoritatea statelor membre. Prin urmare, vor fi necesare eforturi suplimentare pentru ca statele membre să se mențină în grafic în următorii ani.

Ce trebuie făcut pentru atingerea obiectivelor pentru anul 2020?
Statele membre ar trebui să finalizeze transpunerea Directivei privind energia din surse regenerabile cât mai curând posibil și ar trebui să își intensifice eforturile în ceea ce privește abordarea barierelor în calea recurgerii la energia din surse regenerabile prin:

  • luarea de măsuri pentru a reduce povara administrativă și întârzierile;
  • dezvoltarea rețelei de energie electrică și o mai bună integrare pe piață a energiei din surse regenerabile;
  • scheme de sprijin mai stabile și transparente, rentabile și orientate către piață.

Orientările planificate ale Comisiei privind schemele de sprijin și reforma prevăzută pentru acest an își propun să se asigure că un astfel de sprijin este rentabil și contribuie la integrarea producției de energie din surse regenerabile pe piața energiei.

Care sunt consecințele pentru Europa dacă obiectivele pentru 2020 nu vor fi atinse?
Nerealizarea obiectivelor pentru energia din surse regenerabile va avea consecințe importante pentru UE. În primul rând, o puternică dezvoltare a energiei din surse regenerabile este o condiție importantă pentru a trece la o economie cu emisii reduse de carbon până în 2050. În acest sens, actualul deceniu va fi crucial pentru a aduce Europa pe calea cea bună, deoarece deciziile privind investițiile adoptate astăzi ne vor afecta sectorul energetic în următorii 30 de ani. În al doilea rând, nerealizarea obiectivelor ar încetini progresul în direcția celor trei obiective ale politicii UE în domeniul energiei: UE ar rămâne extrem de dependentă de combustibilii fosili, iar obiectivele „securitatea aprovizionării cu energie” și „energie durabilă” ar fi compromise. În plus, răspândirea insuficientă a mai multor tehnologii legate de energia din surse regenerabile nu ar permite reducerea corespunzătoare a costurilor de producție și ar împiedica, prin urmare, contribuția energiei din surse regenerabile la competitivitatea UE. În cele din urmă, nerealizarea obiectivelor naționale obligatorii ar putea declanșa proceduri de constatare a neîndeplinirii obligațiilor împotriva statelor membre în cauză.

Pentru informații suplimentare: IP/13/272