FP7 - seventh framework programme


Întrebări și răspunsuri: Cartea verde privind un cadru pentru 2030 pentru politici în domeniul climei și al energiei

(28.03.2013)

 Întrebări și răspunsuri: Cartea verde privind un cadru pentru 2030 pentru politici în domeniul climei și al energiei

Care sunt obiectivele cheie ale acestui cadru?
Obiectivele cheie sunt reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră, asigurarea aprovizionării cu energie și sprijinirea creșterii economice, a competitivității și a ocupării forței de muncă, printr-o abordare eficientă din punctul de vedere al costurilor și bazată pe tehnologia de vârf.

Care sunt schimbările survenite după stabilirea obiectivelor pentru 2020?
Printre cele mai importante schimbări se numără cele din economie, noile evoluții tehnologice care duc spre producerea unor noi tipuri de energie, evoluțiile prețurilor și evoluțiile din domeniul cercetării.

De ce este important să se ajungă devreme la un acord în privința unui cadru de politică pentru 2030 în domeniul combaterii schimbărilor climatice și în cel al energiei?
În primul rând, ciclurile lungi de investiții înseamnă că infrastructura finanțată în viitorul apropiat va continua să existe în 2030 și ulterior. Prin urmare, investitorii au nevoie de certitudine în privința obiectivelor și trebuie să știe ce politici vor fi în vigoare.
În al doilea rând, definirea clară a obiectivelor pentru 2030 va sprijini progresul spre o economie competitivă și un sistem energetic sigur, prin creșterea cererii de tehnologii eficiente și cu emisii reduse de dioxid de carbon și prin stimularea cercetării, dezvoltării și inovării, care pot crea noi oportunități de locuri de muncă și creștere economică.
În al treilea rând, până la sfârșitul anului 2015 este așteptată semnarea unui acord internațional privind schimbările climatice. Până atunci, UE va trebui să ia decizii, prin comun acord, în privința mai multor aspecte, inclusiv a propriului nivel de ambiție pentru 2030, pentru a se implica activ împreună cu alte țări.

Care sunt obiectivele UE pentru 2020 în ceea ce privește clima și energia?
Actualul cadru de politică se bazează pe trei obiective principale care trebuie îndeplinite în UE până în 2020:

  • o reducere cu 20 % a emisiilor de gaze cu efect de seră (GES), până sub nivelul din 1990,
  • o pondere de 20 % a energiei din surse regenerabile în energia consumată
  • economisirea a 20 % din energia primară consumată (în comparație cu proiecțiile realizate înaintea acordului privind obiectivele legate de schimbările climatice și de energie pentru 2020).

Ce s-a realizat deja în ceea ce privește aceste obiective?
În 2011, emisiile de GES au fost estimate la 16 % sub nivelurile din 1990, în vreme ce PIB-ul a crescut cu 48 % față de 1990.
În 2010, ponderea energiei din surse regenerabile în energia consumată a fost de 12,7 %, față de 8,5 % în 2005.
Consumul de energie primară a ajuns la o valoare record de aproximativ 1 825 de milioane de tone echivalent petrol (Mtep) în 2005/2006. De atunci este în descreștere ușoară și a ajuns la 1 730 Mtep în 2011.
Care sunt aspectele cheie cuprinse în această consultare?
Cartea verde consultă părțile interesate în privința mai multor aspecte importante pentru cadrul pentru 2030, inclusiv:

  • Ce putem învăța din experiența cadrului actual?
  • Ce obiective legate de schimbările climatice și de energie ar putea fi stabilite pentru 2030?
  • Cum poate fi asigurată coerența între diversele instrumente de politică?
  • Care ar fi cea mai bună modalitate de definire a politicilor, astfel încât acestea să contribuie la competitivitatea UE și la securitatea aprovizionării cu energie?
  • Cum pot fi luate în considerare capacitățile diferite de a acționa ale statelor membre?
  • Care sunt constatările principale utile pentru 2030 în ceea ce privește Perspectiva energetică 2050 și Foaia de parcurs pentru trecerea la o economie competitivă cu emisii scăzute de dioxid de carbon până în 2050?

Scenariile prezentate de Perspectiva energetică 2050 și de Foaia de parcurs pentru trecerea la o economie competitivă cu emisii scăzute de dioxid de carbon până în 2050 au sugerat că:

Emisiile de GES generate de UE ar trebui reduse cu 40 % sub nivelurile din 1990 pentru a ne îndrepta spre o reducere a GES cu 80-95 % până în 2050, acestea fiind reducerile pe care trebuie să le realizeze națiunile industrializate în ansamblul lor pentru a se îndeplini obiectivul stabilit la nivel internațional, de limitare a încălzirii globale la 2 °C.
Ponderi mai ridicate ale energiei din surse regenerabile, îmbunătățirile eficienței energetice și infrastructura mai bună și mai inteligentă sunt opțiuni „fără regrete” pentru transformarea sistemului energetic al UE.
Se preconizează că prețurile energiei vor crește în perioada care precede anul 2030, indiferent dacă se realizează sau nu o decarbonizare semnificativă a sistemului energetic. În mare parte, acest lucru se va datora investițiilor în sistemul energetic, care ar fi necesare oricum.