FP7 - seventh framework programme


Programul COOPERARE: Extras din Decizia nr. 1982/2006/CE a Parlamentului European şi a Consiliului

Extras din Decizia nr. 1982/2006/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 18 decembrie 2006 privind al șaptelea program-cadru al Comunității Europene pentru activități de cercetare, de dezvoltare tehnologică și demonstrative (2007-2013):

În această parte a celui de-al șaptelea program-cadru, se acordă sprijin cooperării transnaționale sub diferite forme pe teritoriul Uniunii Europene și în exteriorul acesteia, într-o serie de domenii tematice care corespund principalelor domenii ale cunoașterii și tehnologiei, în care trebuie sprijinită și consolidată cercetarea de înaltă calitate, pentru a răspunde provocărilor din Europa la nivel social, economic, de mediu și industrial. Efortul major va fi direcționat pentru îmbunătățirea competitivității industriale, cu un program de cercetare care reflectă cerințele utilizatorilor din întreaga Europă.

Obiectivul general este acela de a contribui la dezvoltarea durabilă.

Cele zece teme stabilite pentru acțiunea comunitară sunt:

 1. sănătate;
 2. produse alimentare, agricultură și pescuit și biotehnologie;
 3. tehnologiile informației și comunicațiilor;
 4. nanoștiințe, nanotehnologii, materiale și noi tehnologii de producție;
 5. energie;
 6. mediu (inclusiv schimbări climatice);
 7. transport (inclusiv aeronautică);
 8. științe socioeconomice și științe umaniste;
 9. spațiu;
 10. securitate.

Aceste teme sunt definite în linii mari și la un nivel destul de general, astfel încât să poată fi adaptate cerințelor crescute și oportunităților care pot apărea pe parcursul celui de-al șaptelea program-cadru. Pentru fiecare temă au fost identificate o serie de activități care corespund liniilor generale ale sprijinului comunitar. Aceste activități au fost identificate pe baza contribuției lor la obiectivele comunitare, inclusiv tranziția către o societate bazată pe cunoaștere, potențialul european de cercetare relevant și valoarea adăugată a intervenției la nivel comunitar pentru aceste subiecte.

Se va acorda o atenție deosebită obiectivului de a asigura o coordonare eficientă între domeniile tematice, precum și domeniilor științifice prioritare care privesc teme precum cercetarea în domeniul silviculturii, patrimoniul cultural, științe și tehnologii marine.

Se va încuraja pluridisciplinaritatea prin strategii intersectoriale comune pe subiecte de cercetare sau tehnologice care să se regăsească în mai multe teme, cererile de ofertă comune fiind o formă importantă de cooperare inter-tematică.

În cazul subiectelor de o importanță specială pentru industrie, au fost alese teme care se bazează, printre altele, pe activitatea diferitelor "platforme tehnologice europene" instituite în sectoare în care competitivitatea europeană, creșterea economică și bunăstarea depind de importantele progrese realizate, pe termen mediu și lung, în domeniul cercetării și tehnologiei. Platformele tehnologice europene reunesc părțile interesante, prin caracterul de lider industrial, pentru a defini și a pune în aplicare o agendă strategică de cercetare. Prezentul program-cadru va contribui la realizarea acestor agende strategice de cercetare, în cazul în care acestea prezintă o adevărată valoare adăugată europeană. Platformele tehnologice europene, cu posibila participare a grupurilor regionale de cercetare, pot avea un rol în facilitarea și organizarea participării industriei, inclusiv a IMM-urilor, în proiecte de cercetare referitoare la sectoarele lor specifice, inclusiv proiectele eligibile pentru finanțare în temeiul programului-cadru.

Cele zece teme includ, de asemenea, cercetarea necesară elaborării, punerii în aplicare și evaluării politicilor comunitare în domenii precum sănătatea, siguranța, protecția consumatorilor, energia, mediul, sprijinul pentru dezvoltare, pescuitul, activitățile maritime, agricultura, bunăstarea animalelor, transporturile, educația și formarea profesională, ocuparea forței de muncă, activitățile sociale, coeziunea și crearea unui spațiu de libertate, securitate și justiție, în paralel cu cercetarea pre-normativă și co-normativă necesară pentru îmbunătățirea interoperabilității și a calității standardelor, precum și a punerii în aplicare a acestora, mărind astfel competitivitatea europeană. Se va acorda o atenție specială coordonării aspectelor legate de utilizarea rațională și eficientă a energiei în cadrul programului-cadru și coordonarea cu alte politici și programe comunitare.

În cadrul fiecărei teme, pe lângă aceste activități, se vor trata două tipuri de oportunități într-un mod deschis și flexibil:

 • Tehnologii viitoare şi emergente: sprijinul pentru cercetarea destinată identificării sau aprofundării noilor oportunități științifice și tehnologice dintr-un anumit sector și/sau în combinație cu alte sectoare și discipline relevante prin sprijin specific pentru propuneri de cercetare spontane, inclusiv prin cereri de ofertă comune; sprijinul pentru idei noi și utilizări complet noi și explorarea de noi programe de cercetare, în special cele cu potențial pentru descoperiri semnificative; se va garanta o coordonare adecvată cu activitățile desfășurate în cadrul programului "Idei", în vederea evitării suprapunerilor și a asigurării unei utilizări optime a finanțărilor.
 • Cerinţe strategice neprevăzute: necesitatea de a răspunde în mod flexibil noilor cerințe strategice, care apar pe parcursul programului-cadru, precum evoluții neprevăzute sau evenimente care necesită o reacție rapidă, de exemplu noi epidemii, noi problematici în materie de siguranță a alimentelor sau intervenții în caz de dezastre naturale.

Difuzarea și transferul de cunoștințe reprezintă un plus de valoare esențial în acțiunile europene de cercetare și se vor adopta măsuri pentru creșterea utilizării rezultatelor în industrie, în societate și de către factorii de decizie politici. Drepturile de proprietate intelectuală trebuie, de asemenea, garantate, inclusiv în contextul sprijinului pentru combaterea contrafacerii. Difuzarea va fi considerată o sarcină integrată la nivelul tuturor domeniilor tematice, cu restricții corespunzătoare pentru tema securității, din cauza aspectelor confidențiale ale activităților, inclusiv prin finanțarea inițiativelor de stabilire de legături, seminarii și evenimente, asistență acordată de experți externi și servicii de informare și electronice, în special CORDIS.

Se vor asigura complementaritatea și sinergia între acest program și alte programe comunitare. Se vor desfășura diverse acțiuni pentru sprijinirea inovării în cadrul programului-cadru "Competitivitate și inovație".

Ar trebui să se acorde o atenție deosebită în vederea asigurării unei participări corespunzătoare a IMM-urilor [1], în special a IMM-urilor cu un grad ridicat de cunoaștere, la cooperarea transnațională. Se vor adopta măsuri concrete, inclusiv acțiuni de sprijin pentru facilitarea participării IMM-urilor, pe parcursul etapei "Cooperare" a programului, în cadrul unei strategii care urmează să fie elaborată în cadrul fiecărei teme. Aceste strategii vor fi însoțite de o monitorizare cantitativă și calitativă, în raport cu obiectivele stabilite. Scopul va fi de a permite ca cel puțin 15 % din fondurile disponibile în etapa "Cooperare" a programului să fie atribuite IMM-urilor.

Se va acorda sprijin și inițiativelor având ca scop implicarea unui public cât mai larg, dincolo de comunitatea cercetătorilor, în dezbaterea privind chestiunile științifice și rezultatele cercetării și, de asemenea, inițiativelor din domeniul comunicării și educației științifice, inclusiv implicarea, după caz, a organizațiilor din societatea civilă sau a rețelelor de astfel de organizații. Integrarea dimensiunilor de gen și egalitatea de gen vor fi abordate în toate domeniile de cercetare.

Creșterea competitivității cercetării europene presupune exprimarea completă a potențialului prezent în întregul spațiu european de cercetare. Proiectele care au ca scop asigurarea excelenței științifice ar trebui să fie gestionate optim, în special în ceea ce privește utilizarea resurselor.

În toate aceste teme, sprijinul acordat pentru cooperarea transnațională va fi pus în aplicare prin:

 • cercetare în colaborare,
 • inițiative tehnologice mixte,
 • coordonarea programelor de cercetare necomunitare,
 • cooperare internațională.

Cercetarea în colaborare

Cea mai mare parte din finanțările comunitare destinate cercetării va fi consacrată cercetării în colaborare, care constituie nucleul central. Obiectivul este de a stabili, în principalele domenii de progres ale cunoașterii, proiecte de cercetare și rețele de înaltă calitate, capabile să atragă cercetători și investiții din Europa și din întreaga lume.

În acest scop va fi sprijinită cercetarea în colaborare printr-o serie de scheme de finanțare: proiecte în colaborare, rețele de excelență, acțiuni de coordonare/sprijin (a se vedea anexa III).

Iniţiative tehnologice mixte

Într-un număr foarte redus de cazuri, sfera de aplicare a unui obiectiv CDT și nivelul resurselor necesare ar putea justifica stabilirea unui parteneriat public-privat pe termen lung, sub forma unor inițiative tehnologice mixte. Aceste inițiative, rezultând, în principal, din activitatea platformelor tehnologice europene și acoperind un aspect sau un număr scăzut de aspecte specifice ale cercetării în domeniul respectiv, vor combina investiții din sectorul privat și finanțări publice naționale și europene, inclusiv finanțări provenite din al șaptelea program-cadru și împrumuturi și garanții acordate de Banca Europeană de Investiții. Fiecare inițiativă tehnologică comună va fi stabilită individual, fie în temeiul articolului 171 din tratat (care prevede, de asemenea, crearea de întreprinderi comune), fie pe baza unor decizii referitoare la programele specifice, în conformitate cu articolul 166 alineatul (3) din tratat.

Inițiativele tehnologice mixte potențiale sunt identificate în mod deschis și transparent pe baza unei evaluări bazate pe o serie de criterii:

 • incapacitatea instrumentelor existente de a îndeplini obiectivul,
 • amploarea impactului asupra competitivității și creșterii industriale,
 • valoarea adăugată a intervenției la nivel european,
 • gradul de definire și claritatea obiectivului și a rezultatelor urmărite,
 • sfera angajamentului financiar și în termeni de resurse al industriei,
 • importanța contribuției la obiective strategice mai extinse, inclusiv beneficiul adus societății,
 • capacitatea de a atrage sprijin național suplimentar și de a stimula finanțarea industrială, în prezent și pe viitor.

Natura inițiativelor tehnologice mixte trebuie să fie definită în mod clar, în special în ceea ce privește aspecte referitoare la:

 • angajamentele financiare,
 • durata angajamentului participanților,
 • normele de încheiere și de reziliere a contractului,
 • drepturile de proprietate intelectuală.

Având în vedere domeniul de aplicare special și complexitatea inițiativelor tehnologice mixte, se vor depune eforturi considerabile pentru a asigura punerea în aplicare în condiții de transparență și pentru ca orice sumă obținută din finanțare comunitară în cadrul inițiativelor tehnologice mixte să fie alocată pe baza principiilor de excelență și competitivitate ale programului-cadru.

Se va acorda o atenție specială coerenței și coordonării generale dintre inițiativele tehnologice mixte și programele și proiectele din aceleași domenii [2], respectând, în același timp, procedurile de punere în aplicare existente, pentru ca participarea la proiecte să fie deschisă unei game variate de participanți de pe teritoriul european, în special IMM-urilor.

Coordonarea programelor de cercetare necomunitare

Acțiunea desfășurată în acest domeniu va utiliza două instrumente principale: schema ERA-NET și participarea Comunității la programele de cercetare puse în aplicare în comun la nivel național (în temeiul articolului 169 din tratat). Acțiunea poate acoperi subiecte care nu au legătură directă cu cele zece teme menționate, în măsura în care acestea au o valoare adăugată suficientă pentru Europa. Acțiunea va servi, de asemenea, consolidării complementarității și sinergiei dintre al șaptelea program-cadru și activitățile desfășurate în cadrul structurilor interguvernamentale, cum ar fi EUREKA și COST [3].

Schema ERA-NET va dezvolta și consolida coordonarea activităților de cercetare naționale și regionale prin:

 • asigurarea unui cadru pentru actorii care pun în aplicare programe publice de cercetare, în scopul consolidării coordonării propriilor activități. Acesta include sprijinul noilor scheme ERA-NET, precum și extinderea și aprofundarea domeniului de aplicare al schemelor ERA-NET existente, de exemplu prin extinderea parteneriatelor, precum și prin deschiderea reciprocă a programelor proprii. În cazul în care este necesar, grupurile ERA-NET ar putea fi utilizate pentru coordonarea programelor între regiunile europene și statele membre, pentru a permite cooperarea acestora cu inițiative la scară largă;
 • într-un număr limitat de cazuri, acordarea unui sprijin financiar comunitar suplimentar acelor participanți care pun în comun resurse în cadrul cererilor de ofertă comune între propriile programe naționale și regionale respective ("ERA-NET PLUS").

Participarea Comunității la programe de cercetare aplicate în comun în temeiul articolului 169 din tratat este relevantă, în special, pentru cooperarea europeană la scară largă, după o "geometrie variabilă" între statele membre care au nevoi și/sau interese comune. În cazuri bine definite, astfel de inițiative, bazate pe articolul 169 din tratat, ar putea fi lansate în strânsă colaborare cu statele membre, fără a exclude o cooperare cu programe interguvernamentale, pe baza anumitor criterii:

 • relevanța obiectivelor comunitare,
 • definirea clară a obiectivului urmărit și relevanța acestuia în raport cu obiectivele prezentului program-cadru,
 • prezența unei baze preexistente (programe de cercetare existente sau prevăzute),
 • valoarea adăugată europeană,
 • masa critică în raport cu dimensiunea și numărul programelor implicate și similitudinea activităților prevăzute,
 • eficiența articolului 169 ca modalitatea cea mai adecvată de realizare a obiectivelor.

Cooperarea internaţională

Acțiunile de cooperare internațională care prezintă o valoare adăugată europeană și servesc unor domenii de interes reciproc, prevăzute în această etapă a celui de-al șaptelea program-cadru, sunt:

 • acțiuni destinate creșterii participării cercetătorilor și a institutelor de cercetare din țări terțe în domenii tematice, având restricții corespunzătoare, din motive de confidențialitate, pentru tema "Securitate", însoțite de un efort considerabil de a le încuraja să profite de oportunitatea oferită;
 • acțiuni specifice de cooperare în fiecare domeniu tematic, destinate țărilor terțe în care există un interes comun pentru cooperarea pe anumite teme selectate pe baza nivelului și nevoilor țărilor implicate în funcție de profilul științific și tehnologic. Fiind în strânsă legătură cu acordurile de cooperare bilaterală sau cu dialogurile multilaterale între UE și aceste țări sau grupuri de țări, aceste acțiuni vor servi ca instrumente privilegiate de punere în aplicare a cooperării dintre Uniunea Europeană și aceste țări. Este vorba, în special, de acțiuni destinate consolidării capacităților de cercetare ale țărilor candidate, precum și ale țărilor învecinate și de activități de cooperare destinate țărilor în curs de dezvoltare sau emergente, centrate pe nevoile speciale ale acestora în sectoare cum ar fi sănătatea, inclusiv cercetarea privind unele boli neglijate, agricultura, pescuitul și mediul și desfășurate în condiții financiare adaptate capacității acestora.

Prezenta parte a programului-cadru acoperă acțiunile de cooperare internațională în fiecare domeniu tematic și acțiunile trans-tematice. Astfel de acțiuni vor fi puse în aplicare prin coordonarea cu acțiunile prevăzute de programele "Oameni" și "Capacități". O strategie globală de cooperare internațională în cadrul celui de-al șaptelea program-cadru va sprijini aceste acțiuni.